REGULAMIN KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIOWA GALA WITKACOWSKA KOMUNIKAT JURY IV EDYCJI KONKURSU PROTOKÓŁ KONKURSOWY 2013 R. PROTOKÓŁ KONKURSOWY 2014 R. PROTOKÓŁ KONKURSOWY 2015 R. PROTOKÓŁ KONKURSOWY 2016 R. Protokół konkursowy 2017 PROTOKÓŁ KONKURSOWY 2018

Konkurs "WITKACY I JA"

REGULAMIN KONKURSU

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja”

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 - Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku,

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, herbu Nieczuja (pseudonim „Witkacy”) oraz zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza, dramaturga i filozofa.

To doskonała okazja do przypomnienia jego życia i twórczości, jego dzieł, które na trwałe wpisały się w polską kulturę, stały się znaczącym elementem naszej edukacji literackiej i plastycznej.

Wasze prace mogą być ilustracją zarówno twórczości dramatycznej Witkacego, jak i interpretacją jego prac plastycznych.

 

Tematy pomocnicze:

· Groteskowy i absurdalny świat wg Witkacego / komunizm, faszyzm, totalitaryzm/

· Plastyczna interpretacja dramatów np. Szewcy”, „W małym dworku”, „Kurka wodna”, „Szalon lokomotywa”, „Mątwa”, „Wariat i zakonnica”

· „czysta forma” / formizm / - maksimum przeżyć metafizycznych poprzez eksponowanie napięć pomiędzy odpowiednio dobranymi barwami, liniami i kształtami

· Ekspresjonizm – żywioły, forma baśniowa, fantazje, stwory, krajobrazy, sen, uniesienie

· Studium portretowe – psychologiczna charakterystyka przy pomocy mniejszej lub większej deformacji rysów portretowanej osoby.

Warunki konkursu:

1.Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

Gimnazjalista” – uczniowie 3 klas gimnazjów oraz uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych

Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Oddzielną kategorię stanowią Licea Plastyczne.

  Uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, koła plastyczne.

2.Format prac: A3, nieprzekraczający 70 x 100 cm (B1)

3.Technika: rysunek, grafika, malarstwo, pastele

4.Prace nie powinny być oprawiane.

5.Na odwrocie pracy należy umieścić drukiem informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki / szkoły. Mile widziana zbiorcza lista autorów prac. Wymagane jest również wypełnienie i załączenie do pracy karty zgłoszeniowej.

6.Termin składania prac: prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać w opakowaniu zapewniającym  bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 08 marca 2019 r. na adres: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Witkacy i ja”

7.Ocena prac: w skład jury wchodzić będą artyści plastycy, artyści fotograficy, nauczyciele i przedstawiciele Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Przy ocenie będzie brana pod uwagę trafność doboru tematu, umiejętne wykorzystanie technik typowych dla Witkacego, jakość walorów artystycznych.

8.W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

9.Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

10.O wynikach konkursu nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

11.Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, przysłane w rulonach nie będą rozpatrywane.

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

pt. „Ślad Witkacego - maszyny, machiny, destrukcja i cel”

Przedmiotem fotografii powinny być maszyny, machiny i inne techniczne twory mające wpływ (udział pośredni lub bezpośredni) na zmianę i przemianę świata, materii, myślenia, (uwzględnić można przemieszczanie, podróże i wyprawy).

 

Celem niniejszego konkursu jest:

lrozwijanie zmysłu artystycznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć

lmożliwość spojrzenia okiem artysty na rozwój i destrukcję współczesnej cywilizacji

lkontynuacja myśli twórczej Stanisława I. Witkiewicza dotycząca widzenia świata przez obiektyw aparatu.

 

1.Konkurs jest otwarty dla młodzieży szkół podstawowych (7 i 8 klasy), 3 klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

3.Technika wykonania prac jest dowolna, format prac: 20x30cm (203x 305mm)

4.Prace należy nadsyłać listownie w postaci wywołanej lub wydrukowanej. Należy dołączyć również wersję elektroniczną na płycie (pkt. 6).

5.Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli lub większych (nieprzekraczających 2 MB) należy dołączyć na płycie CD. Dodatkowo na płycie i na odwrocie zdjęć, powinno znaleźć się imię, nazwisko,  wiek, nr tel., nazwa i adres placówki /szkoły uczestnika konkursu oraz tytuł zdjęcia (należy dołączyć komentarz, gdzie i kiedy zdjęcie zostało wykonane). Wymagane jest również załączenie karty zgłoszeniowej.

6.Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7.Zdjęcia należy nadsyłać do  08 marca 2019 r.

Kryteria oceny prac:

interpretacja tematu – pomysł,

walory estetyczne – kompozycja i wykadrowanie.

8.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

9.Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach internetowych organizatorów konkursu.

10.Przesłane fotografie i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecrcaie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach kulturowych działań placówek organizujących konkurs.

11.Organizatorzy przewidują nagrody za miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz przyznane zostaną wyróżnienia.

12.Nagrody zostaną wręczone lub przesłane laureatom na koszt organizatorów.

13.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

15.Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.

16.Uczestnictwo w konkursie plastycznym i fotograficznym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku / wizerunku dziecka – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu, w materiałach promocyjno-informacyjnych konkursu oraz zrzeczeniem się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej.

 

Prace należy wysłać na adres:

Gimnazjum nr 2 ul. Sobieskiego 3,

76-200 Słupsk

z dopiskiem „Witkacy i ja”

tel./fax (059) 845-61-40

 

17. Uczestnicy konkursu plastycznego i fotograficznego (lub ich rodzice/opiekunowie prawni), biorąc udział wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych osobowych dzieci, zawartych w zgłoszeniach, na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z poz. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – w  celu przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, wystaw pokonkursowych.

18. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., uczestnicy są poinformowani, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk;

Inspektorem Ochrony Danych, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku jest Pan Jarosław Mielnik, dane kontaktowe: tel. 59 84 00 090, fax. 59 84 02 166, adres poczty elektronicznej: iod@radcamielnik.pl

19. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

20. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania konkursu oraz do momentu jego rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przeprowadzenia wystaw pokonkursowych.

21. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

22. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

23. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

 

Planowane wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. w Herbaciarni Spichlerza Richtera w Słupsku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:

Anna Sujecka - tel. 517612481

Wioletta Miś - tel. 694009779

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku
    ul Sobieskiego 3
    76-200 Słupsk
  • 59 8456140
    59 8456043

Galeria zdjęć